Προσδιορισμός θέσης και πλοήγηση ακριβείας για εκτέλεση θαλασσίων έργων.
Τοπογραφικές αποτυπώσεις.

Τεχνική γεωδαισία - Αποτύπωση κατασκευών.

Βυθομετρικές αποτυπώσεις - Θαλάσσιες χαρτογραφήσεις.
Μορφολογικές αποτυπώσεις επιφάνειας πυθμένα.
Έρευνα - Χαρτογράφηση υποδομής πυθμένα.
Δειγματοληψίες πυθμένα - Γεωτεχνικές αναλύσεις.
Συλλογή και επεξεργασία ωκεανογραφικών στοιχείων.
Υποβρύχιες επιθεωρήσεις - Πραγματογνωμοσύνες.
Υπηρεσίες συμβούλου σε τεχνικά θαλάσσια και χερσαία έργα.