Η AKTI Engineering είναι μία εταιρεία Μελετών, Παροχής Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Συμβούλου, εξειδικευμένη στους παρακάτω τομείς:

 

Υπηρεσίες προσδιορισμού θέσης για την εκτέλεση πάσης φύσης τεχνικών ή ερευνητικών εργασιών στη στεριά και τη θάλασσα.
Τοπογραφικές, βυθομετρικές και υδρογραφικές αποτυπώσεις.
Δημιουργία χαρτογραφικών υποβάθρων για τη μελέτη και κατασκευή θαλασσίων τεχνικών έργων (π.χ. λιμάνια, θαλάσσιες κατασκευές, υποβρύχιοι αγωγοί και καλώδια κ.α.).
Θαλάσσιες γεωλογικές, γεωτεχνικές, γεωφυσικές και ωκεανογραφικές έρευνες.
Υποστήριξη εγκατάστασης ή πόντισης υποβρυχίων αγωγών και καλωδίων.
Τοπογραφικές μελέτες για οποιαδήποτε εφαρμογή.

Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό (GPS, γεωδαιτικούς σταθμούς, κ.λ.π.) για οποιαδήποτε τοπογραφική μελέτη και εφαρμογή, εξειδικευμένο εξοπλισμό για υδρογραφικές και θαλάσσιες εφαρμογές, όπως συστήματα προσδιορισμού θέσης και ναυτιλίας, ηχοβολιστικά μηχανήματα, ωκεανογραφικές συσκευές, κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης των κατά περίπτωση εφαρμογών και απασχολεί ή κινητοποιεί το απαιτούμενο κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ