Οι τεχνολογικές εφαρμογές στις οποίες η ΑΚΤΙ Engineering δραστηριοποιείται ή προσφέρει τις υπηρεσίες της περιλαμβάνουν:

 

Θαλάσσια έρευνα για την επιλογή και μελέτη της διαδρομής για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων και αγωγών.
Υπηρεσίες δυναμικού εντοπισμού, πλοήγησης και ναυτιλίας για την εγκατάσταση Υ/Β καλωδίων και αγωγών.
Μελέτη πόντισης Υ/Β καλωδίων.
Βυθομετρικές και υδρογραφικές αποτυπώσεις για μελέτες θαλασσίων έργων.
Γεωφυσικές έρευνες για χαρτογράφηση της επιφανειακής δομής και μορφολογίας του πυθμένα.
Έρευνα του πυθμένα για τον εντοπισμό γεωλογικών σχηματισμών (κατολισθήσεις, ρήγματα, υφάλους, κ.λ.π.) ή αντικειμένων ανθρώπινης προέλευσης ή δραστηριότητας (ναυάγια, άγκυρες, Υ/Β κατασκευές, αρχαιολογικά υπολείμματα, κ.λ.π.).
Δειγματοληψίες του πυθμένα με τη χρήση γεωλογικής αρπάγης, πυρηνολήπτη βαρύτητας ή από δύτες, για τον καθορισμό του είδους και των ιδιοτήτων των ιζημάτων μετά από γεωτεχνικές αναλύσεις.
Υποβρύχιες επιθεωρήσεις από δύτες, υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV), ή ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης.
Συλλογή ωκεανογραφικών στοιχείων, ανάλυση μετρήσεων και παρουσίαση για το σχεδιασμό θαλασσίων έργων.
Μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς της ακτής από τη δράση των κυμάτων, για τον υπολογισμό της παράκτιας προστασίας σε Υ/Β καλώδια και αγωγούς.
Χερσαίες τοπογραφικές αποτυπώσεις και γεωδαιτικές εργασίες μικρής ή μεγάλης κλίμακας.
Δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακών μοντέλων εδάφους.
Αποτυπώσεις κατασκευών και κατασκευαστικά σχέδια.
Σχεδιασμός συστημάτων γεωδαιτικού ελέγχου (γεωμετρία και διαστάσεις) σε μεγάλης κλίμακας κατασκευές.
Τοπογραφικές μελέτες.
Περιβαλλοντολογικές μελέτες.
Υποστήριξη εργασιών χάραξης μεγάλης κλίμακας θαλασσίων κατασκευών και παρακολούθηση της γεωμετρίας και των διαστάσεων τους κατά την εξέλιξη του έργου, με χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων προσδιορισμού θέσης και υδρογραφίας.